Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaczorach
A. Camus
W człowieku jest więcej tego,
co możemy podziwiać niż tego,
czym możemy gardzić.

Świadczenie wychowawcze
500PLUS

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

Do pobrania

  1. Wniosek
    o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
    swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

  3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego
    albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego