Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaczorach
A. Camus
W człowieku jest więcej tego,
co możemy podziwiać niż tego,
czym możemy gardzić.

Świadczenie pielęgnacyjne

Kto może się ubiegać?

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

Jak wypłacane?

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie: Od dnia 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Warunek...

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu to aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:

Kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

Zasady

Zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pierwszy wniosek
Aby nabyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontynuacja pobierania świadczenia pielęgnacyjnego
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

Wniosek do pobrania

  1. Wniosek
    o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego