Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaczorach
A. Camus
W człowieku jest więcej tego,
co możemy podziwiać niż tego,
czym możemy gardzić.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Przysługuje...

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

...w wysokości...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Wnioski do pobrania

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 2. Załącznik do wniosku
  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
  swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego
  albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej
  osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

 7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

 8. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu
  oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


PAMIĘTAJ!!!

W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych świadczeniobiorca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia organu właściwego.

Zaświadczenie netto o uzyskanym dochodzie zawsze za drugi miesiąc po podjęciu pracy u danego pracodawcy!!