Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaczorach
A. Camus
W człowieku jest więcej tego,
co możemy podziwiać niż tego,
czym możemy gardzić.

Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

Wniosek o świadczenie „Dobry start” w imieniu dziecka składa rodzic, a w przypadku osoby uczącej się ona sama na siebie. Świadczenie „Dobry start” przysługuje: Świadczenie „Dobry start” przysługuje niezależnie od dochodu rodziny raz w roku w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start (150 zł).
Świadczenie „Dobry start” przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkołe ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Zmiana! Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto.

Wniosek do pobrania

  1. Wniosek
    o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”