Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaczorach
A. Camus
W człowieku jest więcej tego,
co możemy podziwiać niż tego,
czym możemy gardzić.
 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 2. Załącznik do wniosku
  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
  swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego
  albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy,
  oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

 6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
  umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

 7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia
  poza miejscem zamieszkania

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
  swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego
  albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 2. Załącznik do wniosku
  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
  swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego
  albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej
  osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

 7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

 8. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu
  oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego

 1. Wniosek
  o ustalenie prawa do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

 1. Wniosek
  Jednorazowe świadczenie pieniężne / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ